Videos Pin-An Katas

Yoshikazu Kamigaito Sensei

Pin-An NIDAN

Pin-An-Nidan-1-Yoshikazu-Kamigaito
Pin-An Nidan-20-2 Yoshikazu Kamigaito

Pin-An SHODAN

Pin-An Shodan-1 Yoshikazu Kamigaito
Pin-An Shodan-16-1 Yoshikazu Kamigaito

Pin-An SANDAN

Pin-An Sandan-1 Yoshikazu Kamigaito
Pin-An Sandan-9 Yoshikazu Kamigaito

Pin-An YODAN

Pin-An Yodan-1 Yoshikazu Kamigaito
Pin-An Yodan-10-4 Yoshikazu Kamigaito

Pin-An GODAN

Pin-An Godan-1 Miwa Sensei
Pin-An Godan-18 Miwa Sensei

The pictures are from Master MIWA, who was the Master of Wado-Ryu of Yoshikazu Kamigaito Sensei