Les Katas Supérieurs Wado-Ryu en vidéos

Yoshikazu Kamigaito Sensei

KU-SHAN-KU

NAIHANCHI

SEISHAN

CHINTO