Handleidingen voor Lesgever Wado-Ryu Karate – Yoshikazu Kamigaito Sensei

Pin-An Shodan-16-1 Yoshikazu Kamigaito

Onze oprechte dank gaat uit naar Paul GAZON, een oud-beoefenaar van Wado-Ryu Karate met de Heer Kamigaito, voor het digitaliseren en verfraaien van de originele versies van de volgende 6 boeken. Bedankt Paul.

Wado – Handleiding voor Lesgevers Wado-Ryu Karate door Yoshikazu Kamigaito, Volume 1

Wado - Hanleiding voor Lesgevers Wado-Ryu Karate door Yoshikazu Kamigaito Sensei
Wado – Hanleiding voor Lesgevers Wado-Ryu Karate door Yoshikazu Kamigaito Sensei

Het valt regelmatig voor dat een in België verblijvende Japanse familie me vraagt om aan hun kinderen Karateonderricht te geven.

Meestal antwoord ik dan dat men hier in dit land niet het echte

Karate onderwijst en dat ze er beter mee wachten tot ze weer in Japan zijn. Werkelijk, ik denk dat voor alles het eerste jaar belangrijk is en dat de twee of drie volgende jaren niet veel aan de zaak veranderen.

Zonder uitzondering verloochenen de in Europa verblijvende Karatemeesters vroeg of laat het echte Budô-onderwijs; zelfs indien ze met vaste overtuiging begonnen zullen ze er ooit wel eens afstand van doen; ze verdienen hun brood met het onderwijs van een soort sport, hoewel sport en Budô niets gemeen hebben.

Klik op Téléchargez voor meer informatie…


Kihon door Yoshikazu Kamigaito, Volume 2

Wado Volume 2 KIHON Handleiding voor lesgevers wado-Ryu door Yoshikazu-Kamigaito Sensei
Wado Volume 2 KIHON Handleiding voor lesgevers wado-Ryu door Yoshikazu-Kamigaito Sensei

Enkele jaren geleden, toen ik nog in Luik woonde, overkwam mij een vrij eigenaardig avontuur. Voor een Japanner die nog vrij weinig afwist van de wereld waarin de Belgen leven, openbaarde dit avontuur heel wat i.v.m. het karakter der Europeanen.

In die periode was ik Karatemonitor aan de universiteit en kreeg ik vaak bezoek van leerlingen van andere stijlen. Een van hen, een bruine gordel van de SHOTOKAN-stijl, leek me zeer sympathiek en erg overtuigd in de training; ik vond het prettig om met hem samen te werken. Op een goeie dag vernam ik dat hij verteld had niet meer naar onze trainingen te kunnen komen en dat hij zich erover bekloeg dat ik mijn technieken van WADO-RYU voor hem verborgen hield en dat ik niets anders deed dan hem en de anderen KIHON (t.t.z. basistech­ nieken) te onderrichten wanneer hij naar de training kwam. Hij vond dit spijtig omdat hij zodoende de training voor de hele groep bedierf. Deze onverwachte verklaringen hebben mij ten zeerste verbaasd en droevig gemaakt; inderdaad ik liet veel KIHON trainen, in het bijzonder wanneer hij daar was, maar mijn bedoeling was net het tegenovergestelde van wat hij dacht: ik had bijna geheel mijn trainingsmethode herzien ten voordele van hem. En ik vond dat dit eveneens een goede gelegenheid was om voor iedereen KIHON te herhalen aangezien dit trainingsonderdeel zowat door iedereen verwaarloosd begon te worden..

Klik op Téléchargez voor meer informatie….


Pin-An Kata’s door Yoshikazu Kamigaito, Volume 3

Binnenkort !


Pin-An Kata’s door Yoshikazu Kamigaito, Derde editie van Volume 3

Pin-An-Nidan-1-Yoshikazu-Kamigaito

In deze derde editie van de Pin-An Kata’s heeft Meester Kamigaito de tekeningen verder verbeterd.

Daarnaast hebben we elke Kata Pin-An apart gepubliceerd met toevoegingen van nieuwe tekeningen maar ook toevoegingen van foto’s van meester KAMIGAITO en Meester MIWA die de Kata’s Pin-An uitvoeren.

Ook meester KAMIGAITO heeft veel nieuwe opmerkingen toegevoegd over de Pin-An Kata’s.


Hogere Kata’s Wado-Ryu door Yoshikazu Kamigaito, Volume 4

Hogere Kata’s Wado-Ryu

Wado 4 de hogere kata wado-Ryu kushanku naihanchi seishan en chinto door Yoshikazu Kamigaito Sensei

Voorwoord
Het hier voorliggende werk is het tweede deel van de commentaar op de KATA’S. Met de vijf PIN-AN, vormen deze negen KATA’S officieel het geheel van KATA’S van onze WADO-RYU school.

Op een gunstig ogenblik zou ik er echter nog bepaalde andere willen voorstellen, die tot verschillende scholen behoren. Want een fel verspreid denkbeeld in Europa wil laten geloven dat zij die de meeste technieken kennen de”  experts” zijn; ik zou hier dus niet ineens kunnen tegen optornen. Anderzijds is MEESTER OTSUKA, de grondlegger van onze school, zelf door een periode gegaan, waarin hij een vijftiental KATA’S, waaronder BASSAI, WANSHU•••enz. beproefde. (•••)

We gaan zogenaamd een soort evolutie volgen van al die KATA’S om de individuele evolutie gelijkend op die van een embryo te vervolledigen.

In ieder geval is de wereld van de   9  KATA’S voor het ogenblik en zoals U het kan lezen in het voorwoord van het voorgaande deel, een wereld waarin alle elementen nauw met elkaar verbonden zijn of anders gezegd: het is een gesloten wereld.  De KATA’S zoals BASSAI, WANSHU••• enz., dewelke de WADO-RYU leerlingen van weleer bestudeerden, kunnen in deze wereld geen plaats vinden.   Niettemin hoop ik dat men andere KATA’S kan aanleren en dat men, door ze te vergelijken met de WADO-RYU-KATA’s,  men de ware zin van deze laatsten kan vatten…

Een NIEUWE elektronische uitgave van april 2024 van Wado-Ryu Hogere Katas is verdeeld in 4 secties:
1e boek: Kata KUSHANKU
2e boek: Kata NAIHANCHI
3e boek: Kata SEISHAN
4e boek: Kata CHINTO
De tekeningen zijn herschikt: elke tekening staat tegenover zijn commentaar, waardoor het makkelijker is om elke positie te bestuderen, beter te begrijpen en vooral preciezer. Het verband tussen aangrenzende posities is ook duidelijker.

Kata KUSHANKU

KUSHANKU wordt uitgevoerd als een toepassing van de PIN-AN, maar met meer vlugheid bij het zwenken in de 4 windrichtingen en vergezeld van goed geharmoniseerde lichaamsbewegingen. Deze KATA vereist meer snelheid en “timing”, meer dan kracht en precisie uit de PIN-AN.   Men kan deze KATA uitvoeren in een positie die lichtjes hoger is en met bewegingen die minder groot zijn dan in de PIN-AN.     Om deze reden namelijk dient men een meer afgelijnde lichaamsrotatie (vooral deze van de heupen) aan te wenden dan voorheen.

Kata NAIHANCHI

In NAIHANCHI is de positie van de onderste helft van het lichaam zeer karakteristiek. Deze positie wordt NAIHANCHI-DACHI genoemd •. Het voornaamste doel van het oefenen van NAIHANCHI is de studie van deze positie in relatie tot de bewegingen van armen en romp. Deze KATA verloopt op een zijdelingse lijn. De spreiding van de benen is gelijk aan de lengte van het scheenbeen (plus precies de hoogte van de knie) plus de breedte van 2 vuisten. De voeten zijn een beetje naar binnen gedraaid, de knieën, die een beetje gebogen zijn, worden lichtjes naar buiten gespreid. Verlaag uw lichaamszwaartepunt en houdt het steeds op dezelfde hoogte. Voer de bewegingen van de armen vergeleken met de andere KATA’S­ in een hoge positie uit, bijvoorbeeld: de hand in houding aan de zijde (HIKITE) bevindt zich hoger dan in de PIN-AN; evenzeer is de voorarm in houding voor de borst (fase (3)) hoger dan in PIN-AN YODAN (fase (3)). Dit is een controle voor het bewaren van de juiste houding en van het lichaamszwaartepunt.

Kata SEISHAN

SEISHAN wordt uitgevoerd met de voeten naar binnen gekeerd. Het eerste gedeelte van de KATA is samengesteld uit fundamentele bewegingen die traag, maar met volle kracht, worden uitgevoerd. De kracht moet gelijkmatig tussen alle spieren worden verdeeld. Oefen dus dit gedeelte met krachtige maar soepele bewegingen, wijd en ongedwongen. De tweede helft wordt zeer beweeglijk uitgevoerd in een lichtere positie dan in de eerste helft van de KATA.

Kata CHINTO

CHINTO is de laatste KATA van de WADO-RYU. Breng hier al de resultaten van uw oefeningen en van uw carrière in karate te samen. Corrigeer de bewegingen van KIHON en van de andere KATA’S en verbeter tegelijk CHINTO door het perfectioneren van KIHON en de andere KATA’S. In dit opzicht is de studie van deze KATA een etappe van een lange weg die op een wenteltrap gelijkt.


Yakusoku Kumite door Yoshikazu Kamigaito, Volume 5

Voornaamste Wado-Ryu YAKUSOKU KUMITE door Meester Yoshikazu Kamigaito
Voornaamste Wado-Ryu YAKUSOKU KUMITE door Meester Yoshikazu Kamigaito

Voorwoord

De omstandigheden waarin het BUDO zich bevond zijn erg geëvolueerd. In de tijd dat het karate beoefend werd in de grootste geheimhouding was het moeilijk om met zijn medebeoefenaars te trainen. De meester onderrichte slechts één leerling per keer en de training bestond hoofdzakelijk uit het eindeloos herhalen van de aangeleerde technieken. De meester plaatste zichzelf nooit on het niveau van de leerling. Met een woord of met een slag van pijp of waaier verbeterde hij de fouten van zijn leerling.  Soms gaf hij zijn onderricht op een “meesterlijke” wijze door zijn leerling neer te gooien of te slaan zonder hem de kans te geven hetzelfde te doen.

KIHON en KATA zijn in dergelijke omstandigheden ontstaan en aangezien elke andere vorm van training onmogelijk was, werd hen een danige belangrijkheid toegekend die heden ten dage overdreven lijkt. Vandaar ook de stelregels in de aard van: “Karate begint en eindigt met Kata”.

Sindsdien zijn de tijden veranderd. Het gaat er hier niet om te zwichten voor modegrillen of voor aanlokkelijkheden van voorbijgaande aard, maar anderzijds houdt het zich blindstaren op de voortzetting van de oude Budogebruiken het gevaar in van in een anachronistische situatie terecht te komen. Indien de omstandigheden waarin wij leven op verschillende wijzen kunnen bijdragen aan de manier waarop wij trainen dan moeten wij daarvan gebruik maken. De studie van karate vindt nu plaats in groepsverband, waarin het mogelijk is dat de leerlingen inspiratie en techniek met elkaar uitwisselen.


Renzoku Kumite of Voortdurende Kumite door Yoshikazu Kamigaito, Volume 5 Annex

Kaishin-Yoshikazu-Kamigaito-Sensei

De Renzoku Kumite werden in de jaren zeventig van vorige eeuw door  Kamigaito Sensei tijdens zijn periode in België ontwikkeld.

Hij was verrast over de stramme wijze de westerlingen karate beoefenden. De heupbewegingen, eigen aan Budo, waren nauwelijks aanwezig. Het begrip soepel werd verward met lenig. Hij was van oordeel dat de karatekas in België met die ingesteldheid de subtiele bewegingen van Wado Ryu, en met name Kihon Kumite, niet aankonden. Hij zocht een manier waarop hij hen toch aan deze Japanse traditie kon laten aansluiten….


Shiai door Yoshikazu Kamigaito,
Volume 6

Handleiding voor lesgever Wado-Ryu Karate volume 6 SHIAI Yoshikazu Kamigaito
Handleiding voor lesgever Wado-Ryu Karate volume 6 SHIAI Yoshikazu Kamigaito

Inleiding

Jaren geleden, toen ik pas met karate-onderricht begon, leidde ik een stage in de streek van Mons. Na de training zaten we met een groep jonge meisjes van de club bij elkaar.
Er ontstond een levendig gesprek waarbij ik met allerlei vragen overrompeld werd. In die tijd waren de Chinese Kung-Fu-films erg populair en ze kwamen natuurlijk ter sprake. Wat ik van die films vond? En van Bruce Lee? Ik dacht even na en antwoordde dat ik Bruce Lee erg apprecieerde en ik het betreurde dat hij zo plots overleden was. Mijn antwoord was klaarblijkelijk niet naar de zin van de clubtrainer die, buiten mijn weten, dit soort films vaak bekritiseerd had.
De meisjes echter waren opgetogen, waardoor ik begreep dat zij niet altijd tevreden waren met de houding van hun trainer ten overstaan van hun held. Ikzelf hield er niet van onnodig jonge idealisten teleur te stellen. Op hun leeftijd immers biedt men weinig weerstand aan de media en stelt men zich snel vijandig op ten overstaan van droombrekers. Ook ik had enkele van deze films gezien en had er ongetwijfeld een invloed van ondergaan.
Deze Kung-Fu-films bieden meestal een simpele intrige en de rol der slechteriken wordt gespeeld door beoefenaars van Japanse krijgskunsten. Deze figuren zijn echter zo onhandig dat hun technieken het altijd moeten afleggen tegen de verfijnde technieken van Kung-Fu.