Yoshikazu Kamigaito Sensei – Foto’s

Meester Otsuka, de oprichter
Yoshikazu Kamigaito Sensei, zijn leerling
Jean-Maurice Huard, de opvolger

Kamigaito Yoshikazu Sensei

Klik hier om naar de Katas Pinan Wado-Ryu fotopagina te gaan…

Pin-An Shodan-16-1 Yoshikazu Kamigaito