Videos De Hogere Kata’s

Yoshikazu Kamigaito Sensei

KU-SHAN-KU

NAIHANCHI

SEISHAN

CHINTO