Katas Pinan Wado-Ryu in beeld

Pinan Nidan

Karate Handleiding Kata Pinan Nidan…


Pinan Shodan

Karate Handleiding Kata Pinan Shodan…


Pinan Sandan

Karate Handleiding Kata Pinan Sandan…


Pinan Yodan

Karate Handleiding Kata Pinan Yodan…


Pinan Godan

Karate Handleiding Kata Pinan Godan…